150+ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು | Basavanna Vachanagalu in Kannada

Basavanna Vachanagalu in Kannada

ಈ basavanna vachanagalu in kannada ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಚನಗಳು ಈ ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕರ ಆಳವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನಂತಹ ಸುಧಾರಕರು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಬಸವೇಶ್ವರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಸವಣ್ಣ, ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕವಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿದ್ದರು. ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಥದ ಸ್ಥಾಪಕ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ರೂಪವಾದ ಅವರ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ವಚನಗಳು (basavanna vachanagalu) ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಪದ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ “ಶರಣರು” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅವರು ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರ ಸಮಾನತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು.

ಈ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು  (basavanna vachana in kannada collection) ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು | Basavanna Vachanagalu in Kannada

In the below section, you will find 150+ basavanna vachanagalu in kannada language. 

ಜ್ಞಾನಾಮೃತವೆಂಬ ಜಲಧಿಯ ಮೇಲೆ

ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಹಾವಸೆ ಮುಸುಕಿಹುದು.

ನೀರ ಮೊಗೆವವರು ಬಂದು ನೂಕಿದಲ್ಲದೆ ತೆರಳದು.

ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಮುಸುಕುವುದು ಮಾಣದಯ್ಯ.

ಆಗಳೂ ಎನ್ನುವನು ನೆನೆವುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು-

ಬೇಗ ಗುರು ಅಪ್ಪೈಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಕುರುಹ ಕೊಟ್ಟನು.

ದಿವಾರಾತ್ರಿ ಮಾಡ ಹೇಳಿದ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ, ತನ್ನನರಿಯಬೇಕೆಂದು.

ಕೆರೆಯ ನೀರನುಂಡು ತೊರೆಯ ನೀರ ಹೊಗಳುವ ಅರೆಮರುಳುಗಳ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

 

ಅಯ್ಯಾ, ನೀನು ನಿರಾಕಾರವಾದಲ್ಲಿ

ನಾನು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದೆ ಕಾಣಾ.

ಅಯ್ಯಾ, ನೀನು ನಾಂಟ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಂದಲ್ಲಿ

ನಾನು ಚೈತನ್ಯವೆಂಬ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದೆ ಕಾಣಾ.

ಅಯ್ಯಾ, ನೀನು ಸಾಕಾರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ

ನಾನು ವೃಷಭನೆಂಬ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದೆ ಕಾಣಾ.

ಅಯ್ಯಾ, ನೀನೆನ್ನ ಭವವ ಕೊಂದಹೆನೆಂದು

ಜಂಗಮಲಾಂಛನವಾಗಿ ಬಂದಲ್ಲಿ

ನಾನು ಭಕ್ತನೆಂಬ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದೆ ಕಾಣಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

 

ಮಡಕೆಯ ಮಾಡುವಡೆ ಮಣ್ಣೇ ಮೊದಲು,

ತೊಡಿಗೆಯ ಮಾಡುವಡೆ ಹೊನ್ನೇ ಮೊದಲು,

ಶಿವಪಥವನರಿವಡೆ ಗುರುಪಾದವೇ ಮೊದಲು

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನರಿವಡೆ ಶರಣರ ಸಂಗವೇ ಮೊದಲು.

 

Basavanna vachana in kannada 1

ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸರ್ಪ ಮುಟ್ಟಲು

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವಿಷಯವೆಂಬ

ವಿಷದಿಂದಾನು ಮುಂದುಗೆಟ್ಟೆನಯ್ಯ,

ಆನು ಹೊರಳಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದೆನಯ್ಯ;

‘ಓಂ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ’ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನಯ್ಯ

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

 

ತುಪ್ಪದ ಸವಿಗೆ ಅಲಗ ನೆಕ್ಕುವ

ಸೊಣಗನಂತೆನ್ನ ಬಾಳುವೆ

ಸಂಸಾರಸಂಗವ ಬಿಡದು ನೋಡೆನ್ನ ಮನವು.

ಈ ನಾಯಿತನವ ಮಾಣಿಸು

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ.

Basavanna vachana in kannada 2

ಎನ್ನ ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟನು

ತನುವಿಕಾರವೆಂಬ ಅಲ್ಪಸುಖದಾಸೆ ಮಾಡಿ,

ವೃಥಾ ಭ್ರಮಣಗೊಂಡು, ನಾನಾ ದೆಸೆಗೆ ಲಂಘಿಸಿ ಅಳಲಿಸಿ ಬಳಲಿಸುತ್ತಿದೆ ನೋಡಾ.

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರೆಂಬ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಂಘಿಸಿ

ಅಪರಿಮಿತ ಸುಖವನೆಯ್ದದು ನೋಡಾ.

 

ವಚನದ ಹುಸಿ-ನುಸುಳೆಂತು ಮಾಬುದೆನ್ನ.

ಮನದ ಮರ್ಕಟತನವೆಂತು ಮಾಬುದೆನ್ನ.

ಹೃದಯದ ಕಲ್ಮಷವೆಂತು ಮಾಬುದೆನ್ನ.

ಕಾಯವಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಿಸಲುವೋದೆನು.

ಎನಗಿದು ವಿಧಿಯೇ, ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

Vachanagalu Basavanna 3

ವಿಕಳನಾದೆನು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಧಾತುವಿಂದ.

ಮತಿಗೆಟ್ಟನು ಮನದ ವಿಕಾರದಿಂದ.

ಧೃತಿಗೆಟ್ಟೆನು ಕಾಯವಿಕಾರದಿಂದ.

ಶರಣುವೊಕ್ಕೆನು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯ

ಎನ್ನುವನು ಕಾಯಯ್ಯ.

Basavanna navara vachanagalu 10

ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಪ್ರಳಯದ ಕಸ ಹುಟ್ಟಿ,

ತಿಳಿಯಲೀಯದು; ಎಚ್ಚರಲೀಯದು.

ಎನ್ನವಗುಣವೆಂಬ ಕಸವ ಕಿತ್ತು ಸಲಹಯ್ಯ ಲಿಂಗತಂದೆ.

ಸುಳಿದೆಗೆದು ಬೆಳೆವೆನು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

Basavanna vachana 7

ನೀ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ನೀ ಕೊಂದಲ್ಲಿ ಸಾಯದೆ ಎನ್ನ ವಶವೇ ಅಯ್ಯ.

ನೀನಿರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಎನ್ನ ವಶವೇ ಅಯ್ಯ.

ಅಕಟಕಟಾ ಎನ್ನವನೆನ್ನವನೆನ್ನಯ್ಯ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯ.

 

ಗಂಡ ಶಿವಲಿಂಗದೇವರ ಭಕ್ತ,

ಹೆಂಡತಿ ಮಾರಿಮಸಣಿಯ ಭಕ್ತೆ;

ಗಂಡ ಕೊಂಬುದು ಪಾದೋದಕಪ್ರಸಾದ,

ಹೆಂಡತಿ ಕೊಂಬುದು ಸುರೆಮಾಂಸ.

ಭಾಂಡ-ಭಾಜನ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವರ ಭಕ್ತಿ

ಹೆಂಡದ ಮಡಕೆಯ ಹೊರಗೆ ತೊಳೆದಂತೆ

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

Basavannanavara vachanagalu kannada 7

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯನಿದ್ದಾನೊ ಇಲ್ಲವೊ.

ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ರಜ ತುಂಬಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯನಿಲ್ಲ.

ತನುವಿನಲಿ ಹುಸಿ ತುಂಬಿ, ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತುಂಬಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯನಿಲ್ಲ.

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

Basavanna vachana in kannada 5

ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ಹರಕೆಯ ಕುರಿ

ತೋರಣಕ್ಕೆ ತಂದ ತಳಿರ ಮೇಯಿತ್ತು.

ಕೊಂದಹರೆಂಬುದನರಿಯದೆ ಬೆಂದೊಡಲ ಹೊರೆಯ ಹೋಯಿತ್ತು.

ಅದಂದೆ ಹುಟ್ಟಿತು, ಅದಂದೆ ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಕೊಂದವರುಳಿದರೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ

 

ನರವಿಂಧ್ಯದೊಳಗೆನ್ನ ಹುಲುಗಿಳಿಯ ಮಾಡಿ

ಸಲಹುತ್ತ, ‘ಶಿವಶಿವಾ’ ಎಂದೋದಿಸಯ್ಯ.

ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪಂಜರದೊಳಗಿಕ್ಕಿ ಸಲಹು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

Basavanna vachana in kannada 6

ನೀನೊಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯ.

ನೀನೊಲಿದರೆ ಬರಡು ಹಯನಹುದಯ್ಯ.

ನೀನೊಲಿದರೆ ವಿಷವಮೃತವಹುದಯ್ಯ.

ನೀನೊಲಿದರೆ ಸಕಲ ಪಡಿಪದಾರ್ಥ ಇದಿರಲಿಪ್ಪವು

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

Basavanna vachana in kannada 7

ಹಾವಿನ ಬಾಯಿ ಕಪ್ಪೆ ಹಸಿದು

ತಾ ಹಾರುವ ನೊಣಕಾಸೆ ಮಾಡುವಂತೆ,

ಶೂಲವನೇರುವ ಕಳ್ಳ ಹಾಲು ತುಪ್ಪವ ಕುಡಿದು

ಮೇಲಿನ್ನೇಸು ಕಾಲ ಬದುಕುವನೋ.

ಕೆಡುವೊಡಲ ನೆಚ್ಚಿ, ಕಡುಹುಸಿಯನೆ ಹುಸಿದು

ಒಡಲ ಹೊರೆವವರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

 

ನೀರಿಂಗೆ ನೈದಿಲೇ ಶೃಂಗಾರ,

ಊರಿಂಗೆ ಆರವೆಯೇ ಶೃಂಗಾರ,

ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರೆಯೇ ಶೃಂಗಾರ

ನಾರಿಗೆ ಗುಣವೇ ಶೃಂಗಾರ

ಗಗನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಮನೇ ಶೃಂಗಾರ

ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರಿಗೆ ನೊಸಲ ವಿಭೂತಿಯೇ ಶೃಂಗಾರ.

Basavannanavara vachanagalu kannada 6

ಭಕ್ತರ ಕಂಡರೆ ಬೋಳಪ್ಪಿರಯ್ಯ;

ಸವಣರ ಕಂಡರೆ ಬತ್ತಲೆಯಪ್ಪಿರಯ್ಯ

ಹಾರುವರ ಕಂಡರೆ ಹರಿನಾಮವೆಂಬಿರಯ್ಯ;

ಅವರವರ ಕಂಡರೆ ಅವರವರಂತೆ

ಸೂಳೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರ ತೋರದಿರಯ್ಯ.

ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯನ ಪೂಜಿಸಿ ಅನ್ಯದೈವಂಗಳಿಗೆರಗಿ

ಭಕ್ತರೆನಿಸಿಕೊಂಬ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಾನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯ.

Basavannanavara vachanagalu kannada 5

ಕರಿಯಂಜುವುದು ಅಂಕುಶಕ್ಕಯ್ಯ.

ಗಿರಿಯಂಜುವುದು ಕುಲಿಶಕ್ಕಯ್ಯ.

ತಮಂಧವಂಜುವುದು ಜ್ಯೋತಿಗಯ್ಯ.

ಕಾನನವಂಜುವುದು ಬೇಗೆಗಯ್ಯ.

ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕವಂಜುವುದು

ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗನ ನಾಮಕ್ಕಯ್ಯ.

ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳು | Basavanna Vachana in Kannada

ಉದಕದೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಯ್ಕೆಯ ಕಿಚ್ಚಿನಂತಿದ್ದಿತ್ತು,

ಸಸಿಯೊಳಗಣ ರಸದ ರುಚಿಯಂತಿದ್ದಿತ್ತು,

ನನೆಯೊಳಗಣ ಪರಿಮಳದಂತಿದ್ದಿತ್ತು,

ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ,

ಕನ್ಯೆಯ ಸ್ನೇಹದಂತಿದ್ದಿತ್ತು.

Basavanna vachana in kannada 8

ಕಾಳಿಯ ಕಣ್ ಕಾಣದಿಂದ ಮುನ್ನ,

ತ್ರಿಪುರ ಸಂಹಾರದಿಂದ ಮುನ್ನ,

ಹರಿವಿರಂಚಿಗಳಿಂದ ಮುನ್ನ,

ಉಮೆಯ ಕಳ್ಯಾಣದಿಂದ ಮುನ್ನ,

ಮುನ್ನ, ಮುನ್ನ, ಮುನ್ನ,

– ಅಂದಿಂಗೆಳೆಯ ನೀನು,

ಹಳೆಯ ನಾನು ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

Basavannanavara vachanagalu kannada 4

ಕರಿಯಂಜುವುದು ಅಂಕುಶಕ್ಕಯ್ಯ.

ಗಿರಿಯಂಜುವುದು ಕುಲಿಶಕ್ಕಯ್ಯ.

ತಮಂಧವಂಜುವುದು ಜ್ಯೋತಿಗಯ್ಯ.

ಕಾನನವಂಜುವುದು ಬೇಗೆಗಯ್ಯ.

ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕವಂಜುವುದು

ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗನ ನಾಮಕ್ಕಯ್ಯ.

 

ಭವಬಂಧನ ಭವಪಾಶವಾದ ಕಾರಣವೇನಯ್ಯಾ?

ಹಿಂದಣ ಜನ್ಮದಲಿ ಲಿಂಗವ ಮರೆದೆನಾಗಿ,

ಹಿಂದಣ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಮನ ಮರೆದೆನಾಗಿ

ಅರಿದೋಡೀ ಸಂಸಾರವ ಹೊದ್ದಲೀವನೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

Basavanna vachana in kannada 9

ಸಂಸಾರ ಸಾಗರನ ತೆರೆಕೊಬ್ಬಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದುದೇ ನೋಡಾ!

ಸಂಸಾರಸಾಗರ ಉರದುದ್ದವೇ? ಹೇಳಾ! ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಕೂರಲುದ್ದವೇ?

ಹೇಳಾ? ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಸಿರದುದ್ದವಾದ ಬಳಿಕ ಏನ ಹೇಳುವೆನಯ್ಯಾ?

ಅಯ್ಯಾ, ಅಯ್ಯಾ, ಎನ್ನ ಹುಯ್ಯಲ ಕೇಳಯ್ಯ? ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ನಾನೇನೆನುವೆನಯ್ಯಾ?

 

ಚಂದ್ರಮನಂತೆ ಕಳೆ ಸಮನಿಸಿತ್ತೆನಗೆ

ಸಂಸಾರವೆಂಬ ರಾಹು ಸರ್ವಗ್ರಾಸಿಯಾಗಿ ನುಂಗಿತ್ತಯ್ಯಾ!

ಇಂದೆನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣವಾಯಿತು,

ಇನ್ನೆಂದಿಗೆ ಮೋಕ್ಶವಹುದೋ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ

Basavanna vachana in kannada 10

ಇಲಿ ಗಡಹನೊಡ್ಡಿದಲ್ಲಿರ್ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ತನು ಕೆಡುವನ್ನಕ್ಕ ಮಾಣದು;

ಹೆರರ ಬಾಧಿಸುವುದು ತನು ಕೆಡುವನ್ನಕ್ಕಮಾಣದು.

ಹೆರರ ಚ್ಹಿದ್ರಿಸುವುದು ತನು ಕೆಡುವನ್ನಕ್ಕ ಮಾಣದು

ಅಕಟಕಟಾ! ಸಂಸಾರಕ್ಕಾಸತ್ತೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

 

ಕಪ್ಪೆ ಸರ್ಪನ ನೆಳಲಲ್ಲಿಪ್ಪಂತೆನಗಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ!

ಅಕಟಕಟಾ ಸಂಸಾರ ವೃಥಾ ಹೋಯಿತಲ್ಲಾ!

ಕರ್ತುವೇ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ

ಇವ ತಪ್ಪಿಸಿ ಎನ್ನನು ರಕ್ಶಿಸಯ್ಯಾ.

Basavanna navara vachanagalu 1

ಶೂಲದ ಮೇಲಣ ವಿಭೋಗವೇನಾದೊಡೇನೋ?

ನಾನಾವರ್ಣದ ಸಂಸಾರ ಹಾವ-ಹಾವಡಿಗನ ಸ್ನೇಹದಂತೆ!

ತನ್ನಾತ್ಮ ತನಗೆ ಹಗೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಬಿನ್ನಾಣವುಂಟೆ!

ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

Basavanna navara vachanagalu 2

ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆನಯ್ಯಾ,

ಎನ್ನನು ಕಾಯಯ್ಯಾ ಸಂಗಮದೇವಾ ಹುರುಳಿಲ್ಲ ಹುರುಳಿಲ್ಲ!

ಶಿವಧೋ! ಶಿವಧೋ!

 

ನಾನೊಂದು ನೆನೆದೊಡೆ ತಾನೊಂದು ನೆನೆವುದು,

ನಾವಿತ್ತಲೆಳೆ ದೊಡೆ ತಾನತ್ತಲೆಳೆವುದು;

ತಾ ಬೇರೆಯೆನ್ನನಳಲಿಸಿ ಕಾಡಿತ್ತು.

ತಾ ಬೇರೆಯೆನ್ನ ಬಳಲಿಸಿ ಕಾಡಿತ್ತು.

ಕೂಡಲಸಂಗನ ಕೂಡಿಹೆನೆಂದೊಡೆ ತಾನೆನ್ನ ಮುಂದುಗೆಡಿಸಿತ್ತು ಮಾಯೆ!

 

ಜನಿತಕ್ಕೆ ತಾಯಾಗಿ ಹೆತ್ತಳು ಮಾಯೆ!

ಮೋಹಕ್ಕೆ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು ಮಾಯೆ!

ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಕೂಡಿದಳು ಮಾಯೆ!

ಇದಾವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ

ಈ ಮಾಯೆಯ ಕಳೆವೊಡೆ ಯೆನ್ನಳವಲ್ಲ,

ನೀವೇ ಬಲ್ಲಿರಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

Basavannanavara vachanagalu kannada 3

ಕೊಡೆವಿಡಿದು ಕುದುರೆಯ ದೃಢವುಳ್ಳ ರಾವುತನೇರಿ ಕೊಡೆ

ಕೋಟಿ, ಶೂರರು, ಹನ್ನಿಬ್ಬರಯ್ಯಾ! ಚ.ದ್ರಕಾಂತ ಗಿರಿಯ

ಗಜ ಬಂದು ಮೂದಲಿಸಿ ಅರಿದು ಕೊಲುವೊಡೆ ರಿಪುಗಳ ಕಲಿತನವನೋಡಾ!

ಅವಿಗೆಯೊಳಡಗಿದ ಪುತ್ಥಳಿಯ ರೂಹಿನಂತಾಯಿತ್ತು,

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಹೆಸರು.

 

ಇಂದಿಗೆಂತು ನಾಳಿಗೆಂತು ಎಂದು ಬೆಂದೊಡಲ ಹೊರೆಯ

ಹೋಯಿತ್ತೆನ್ನ ಸಂಸಾರ! ಹಿಂದೆ ನಾನಾ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೆನೆಂಬ

ಹೇಯವಿಲ್ಲಾ; ಮುಂದೆ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಯುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲಾ!

ಎಂದೆಂದೂ ಸದಾಶಿವನ ಕುಂದದೆ ನೆನೆಯಲೀಯದೆ

ಕೊಂದುದಯ್ಯಾ ಈ ಮಾಯೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

 

ದಿಟ ಪುಟ ಭಕುತಿ ಸಂಪುಟ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದಾಗಿ

ಟಿಂಬಕನನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತಯ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆ;

ಟೀಕವ ಟಿಂಬಕನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತಯ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆ;

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯಾ, ಹೊನ್ನ ಹೆಣ್ಣ ಮಣ್ಣ ತೋರಿ.

Basavanna navara vachanagalu 3

ಆಸತ್ತೆ ಅಲಸಿದೆನೆಂದಡೆ ಮಾಣದು,

ಬೇಸತ್ತೆ ಬೆಂಬಿದ್ದೆನೆಂದಡೆ ಮಾಣದು,

ಏವೆನೇವೆನೆಂದಡೆ ಮಾಣದು,

ಕಾಯದ, ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗವು!

ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರು ಬಂದು

ಹೋ ಹೋ, ಅಂಜದಿರೆಂದಡಾನು ಬದುಕುವೆನು.

 

ಅಯ್ಯಾ, ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತನಾಗಿ ಬಾರದಿರ್ದೊಡೆ ನಿಮ್ಮಾಣೆ, ನಿಮ್ಮ

ಪ್ರಮಥರಾಣೆ! ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಬಾಯ್ದೆರೆಯೆನಯ್ಯಾ, ಪ್ರಥಮ ಭವಾಂತರದಲ್ಲಿ

ಶಿಲಾದನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನ ಮಾಡಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಭೃತ್ಯನ ಮಾಡಿಯೆನ್ನ

ನಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ದಿರಯ್ಯಾ, ಎರಡನೆಯ ಭವಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನ

ಮಾಡಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರುಣ್ಯವ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ದಿರಯ್ಯಾ,

ಮೂರನೆಯ ಭವಾಂತರದಲ್ಲಿ ನೀಲಲೋಹಿತನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನ ಮಾಡಿ

ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಲೀಲಾ ವಿನೋದದಿಂದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ದಿರಯ್ಯಾ,

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭವಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮನೋಹರನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನ ಮಾಡಿ

ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಮನಃ ಪ್ರೇರಕನಾಗಲೆಂದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ದಿರಯ್ಯಾ.

ಐದನೆಯ ಭವಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಲೋಚನನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನ ಮಾಡಿ

ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದು ಸರ್ವಕಾಲ ಸಂಹಾರವ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರ್ದಿರಯ್ಯಾ.

ಆರನೆಯ ಭವಾಂತರದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಹಭನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನ ಮಾಡಿ

ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದು ನಿಮಗೇರಲು ವಾಹನವಾಗಲೆಂದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ದಿರಯ್ಯಾ.

ಏಳನೆಯ ಭವಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಸವನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನ ಮಾಡಿ

ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದು ನಿಮ್ಮೊಕ್ಕುದಮಿಕ್ಕುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಲೆಂದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ದಿರಯ್ಯಾ.

ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ, ನೀವು ಬರಿಸಿದ ಭವಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು

ಬರುತಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ.

 

ಅಯ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣನ ಮರ್ತ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ನೆನೆನೆನೆದು

ಸುಖಿಯಾಗಿಯಾನು ಬದುಕಿದೆನಯ್ಯಾ. ಅದೇನು ಕಾರಣ

ತಂದೆಯಿಂದರಿದೆನಯ್ಯಾ. ಅರಿದರಿದು ನಿಮ್ಮ ಶರಣನು

ಆಚರಿಸುವಾಚರಣೆಯ ಕಂಡು ಕಣ್ದೆರೆದೆನಯ್ಯಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

Basavanna navara vachanagalu 4

‘ಕರಿಘನ ಅಂಕುಶ ಕಿರಿದೆ’ನ್ನಬಹುದೆ? ಬಾರದಯ್ಯಾ.

’ಗಿರಿಘನ ವಜ್ರ ಕಿರಿದೆ’ನ್ನಬಹುದೆ? ಬಾರದಯ್ಯಾ.

ತಮ್ಮಂಥ ಘನ ಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಿದೆನ್ನಬಹುದೆ? ಬಾರದಯ್ಯ.

’ಮರಹು ಘನ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆವ ಮನ ಕಿರಿದೆ’ನ್ನಬಹುದೆ? ಬಾರದಯ್ಯಾ

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

Basavannanavara vachanagalu kannada 2

ಎಂದೊ, ಸಂಸಾರದ ದಂದುಗ ಹಿಂಗುವುದು ?

ಎಂದೊ, ಮನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವಹುದೆನಗೆಂದೋ, ಎಂದೋ ?

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ,

ಇನ್ನೆಂದೋ ಪರಮಸಂತೋಷದಲ್ಲಿಹುದೆನಗೆಂದೋ.

Basavanna navara vachanagalu 5

ಅರಿಯದೆ ಜನನಿಯ ಜಠರದಲ್ಲಿ

ಬಾರದ ಭವಂಗಳ ಬರಿಸಿದೆ ತಂದೆ,

ಹುಟ್ಟಿತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಯಿತ್ತೆ, ಎಲೆ ಲಿಂಗವೆ ?

ಮುನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದುದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆಯ ಮಾಡು ಲಿಂಗವೆ!

ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದಡೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ, ನಿಮ್ಮಾಣೆ.

 

 

 

ಲೇಸ ಕಂಡು ಮನ ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ

ಆಸೆ ಮಾಡಿದಡಿಲ್ಲ ಕಂಡಯ್ಯಾ.

ತಾಳಮರಕ್ಕೆ ಕೈಯ ನೀಡಿ

ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಗೋಣು ನೊಂದುದಯ್ಯಾ.

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ಕೇಳಯ್ಯಾ,

ನೀನೀವ ಕಾಲಕ್ಕಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಕಂಡಯ್ಯಾ!

Basavannanavara vachanagalu kannada 8

ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದನ್ನಕ್ಕ

ಇನ್ನು ಬಯಸಿದಡುಂಟೆ ?

ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬಯಸಿದಡುಂಟೆ,

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ ವರವ ಹಡೆಯದನ್ನಕ್ಕ?

Basavanna navara vachanagalu 6

ಚಂದ್ರೋದಯಕ್ಕೆ ಅಂಬುದ್ಥಿ ಹೆಚ್ಚುವುದಯ್ಯಾ,

ಚಂದ್ರ ಕುಂದೆ, ಕುಂದುವುದಯ್ಯಾ.

ಚಂದ್ರಂಗೆ ರಾಹು ಅಡ್ಡ ಬಂದಲ್ಲಿ

ಅಂಬುದ್ಥಿ ಬೊಬ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯಾ

ಅಂಬುದ್ಥಿಯ ಮುನಿ ಆಪೋಶನವ ಕೊಂಬಲ್ಲಿ

ಚಂದ್ರಮನಡ್ಡ ಬಂದನೆ, ಅಯ್ಯಾ ?

ಆರಿಗಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟವಂಗೆ ಕೆಳೆಯಿಲ್ಲ,

ಜಗದ ನಂಟ ನೀನೆ, ಅಯ್ಯಾ,

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯಾ!

 

ಒಲೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದಡೆ ನಿಲಬಹುದಲ್ಲದೆ

ಧರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದಡೆ ನಿಲಲುಬಾರದು.

ಏರಿ ನೀರುಂಬಡೆ, ಬೇಲಿ ಕೆಯ್ಯ ಮೇವಡೆ,

ನಾರಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುವಡೆ,

ತಾಯ ಮೊಲೆವಾಲು ನಂಜಾಗಿ ಕೊಲುವಡೆ,

ಇನ್ನಾರಿಗೆ ದೂರುವೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ!

Basavannanavara vachanagalu kannada 1

ವಶ್ಯವ ಬಲ್ಲೆವೆಂದೆಂಬಿರಯ್ಯಾ,

ಬುದ್ಧಿಯನರಿಯದ ಮನುಜರು ಕೇಳಿರಯ್ಯಾ.

ವಶ್ಯವಾವುದೆಂದರಿಯದೆ ಮರುಳುಗೊಂಬಿರಿ,

ಎಲೆ ಗಾವಿಲ ಮನುಜರಿರಾ.

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂಬ ಮಂತ್ರ ಸರ್ವಜನವಶ್ಯ

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

Basavannanavara vachanagalu kannada 9

 

ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲಣ ಮರ್ಕಟನಂತೆ ಲಂಘಿಸುವುದೆನ್ನ ಮನವು,

ನಿಂದಲ್ಲಿ ನಿಲಲೀಯದೆನ್ನ ಮನವು,

ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲೀಯದೆನ್ನ ಮನವು

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ

ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮರನಾಗಿರಿಸು, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ.

Basavannanavara vachanagalu kannada 10

ಮರನನೇರಿದ ಮರ್ಕಟನಂತೆ

ಹಲವು ಕೊಂಬೆಗೆ ಹಾಯುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ,

ಬೆಂದ ಮನವ ನಾನೆಂತು ನಂಬುವೆನಯ್ಯಾ

ಎಂತು ನಚ್ಚುವೆನಯ್ಯಾ

ಎನ್ನ ತಂದೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನಲ್ಲಿಗೆ

ಹೋಗಲೀಯದಯ್ಯಾ

 

ಅಂದಣವನೇರಿದ ಸೊಣಗನಂತೆ

ಕಂಡಡೆ ಬಿಡದು ತನ್ನ ಮುನ್ನಿನ ಸ್ವಭಾವವನು.

ಸುಡು, ಸುಡು, ಮನವಿದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹರಿವುದು,

ಮೃಡ ನಿಮ್ಮನನುದಿನ ನೆನೆಯಲೀಯದು.

ಎನ್ನೊಡೆಯ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ

ನಿಮ್ಮ ಚರಣವ ನೆನೆವಂತೆ ಕರುಣಿಸು-

ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ.

Basavanna vachana 10

ತುಪ್ಪದ ಸವಿಗೆ ಅಲಗ ನೆಕ್ಕುವ ಸೊಣಗನಂತೆ ಎನ್ನ ಬಾಳುವೆ.

ಸಂಸಾರಸಂಗವ ಬಿಡದು ನೋಡೆನ್ನ ಮನವು.

ಈ ನಾಯಿತನವ ಮಾಣಿಸು-

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ.

 

ಒಂದು ಮೊಲಕ್ಕೆ ನಾಯನೊಂಬತ್ತು ಬಿಟ್ಟಂತೆ,

ಎನ್ನ ಬಿಡು, ತನ್ನ ಬಿಡು ಎಂಬುದು ಕಾಯವಿಕಾರ,

ಎನ್ನ ಬಿಡು, ತನ್ನ ಬಿಡು, ಎಂಬುದು ಮನೋವಿಕಾರ.

ಕರಣೇಂದ್ರಿಯಂಗಳೆಂಬ ಸೊಣಗ ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ

ಮನ ನಿಮ್ಮನೈದುಗೆ, ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

Basavanna vachana 9

ದಂದುಗ ಬಿಡದು ಮನದ ಸಂದೇಹ ಹಿಂಗದಾಗಿ :

ಮುಂದೆ ಲಿಂಗವ ಕಂಡೆಹೆನೆಂಬುದು ಹುಸಿ ನೋಡಾ.

ಬೆಂದ ಕರಣಾದಿಗಳು ಒಂದೆ ಪಥವನರಿಯವು,

ಎಂತು ಶಿವಪಥವೆನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಪ್ಪುದಯ್ಯಾ

ಎನ್ನ ತಂದೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ,

ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಬಳಿವಿಡಿದಡೆ ಎನ್ನ ದಂದುಗ ಹಿಂಗುವುದು.

Basavanna vachana 8

ತನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಲೊಲ್ಲದು, ಇದಿರ ವಿಚಾರಿಸಹೋಹುದೀ ಮನವು.

ಏನ ಮಾಡುವೆನೀ ಮನವನು, ಎಂತು ಮಾಡುವೆನೀ ಮನವನು.

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನ ಶರಣರ

ನಚ್ಚದ ಮಚ್ಚದ ಬೆಂದ ಮನವನು.

 

ಬೆದಕದಿರು ಬೆದಕದಿರು, ಬೆದಕಿದಡೆ ಹುರುಳಿಲ್ಲ,

ಚಿತ್ತರಟ್ಟೆಯ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನನರಸುವಿರಯ್ಯಾ

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮಿಕೆಯ ಪೂರೈಸುವುದು

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

Vachanagalu Basavanna 1

ಭವಬಂಧನ ದುರಿತಂಗಳ ಗೆಲುವಡೆ

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಶರಣೆಂದಡೆ ಸಾಲದೆ

ಹರ ಹರ ಶಂಕರ, ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ,

ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ಶರಣೆನುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಎನ್ನ ಪಾತಕ ಪರಿಹರ,

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ಶರಣೆನುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Vachanagalu Basavanna 2

ಎನ್ನ ನಡೆಯೊಂದು ಪರಿ, ಎನ್ನ ನುಡಿಯೊಂದು ಪರಿ,

ಎನ್ನೊಳಗೇನೂ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯಾ.

ನುಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಡೆಯ ಕಂಡಡೆ

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನೊಳಗಿಪ್ಪನಯ್ಯಾ.

Basavanna navara vachanagalu 7

ಮುಂಗೈಯ ಕಂಕಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಯ ತೋರುವಂತೆ

ಎನ್ನ ಮನವು ನಿಧಾನವನೊಲ್ಲದೆ ಜಲಗ ಮಚ್ಚಿತ್ತು ನೋಡಾ.

ನಾಯಿಗೆ ನಾರಿವಾಣವಕ್ಕುವುದೆ

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

Basavanna navara vachanagalu 8

ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯ ನುಡಿದಡೆ ಮೆಚ್ಚುವುದೀ ಮನವು,

ಇದಿರಿಚ್ಚೆಯ ನುಡಿದಡೆ ಮೆಚ್ಚದೀ ಮನವು.

ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರ

ನಚ್ಚದ ಮಚ್ಚದ ಮನವ ಕಿಚ್ಚಿನೊಳಗಿಕ್ಕು.

Basavanna navara vachanagalu 9

ಸುಡಲೀ ಮನವೆನ್ನನುಡುಹನ ಮಾಡಿತ್ತು,

ನಡೆವಲ್ಲಿ ನುಡಿವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನೆಂದೆನಿಸಿತ್ತು.

ಬೆಡಗಿನ ಕೀಲು ಕಳೆದು ಕೆಡೆದ ಬಳಿಕ

ಕಡುಗೂರ್ಪ ಮಡದಿ ತಾ ಮುಟ್ಟಲಮ್ಮಳು,

ಒಡಲನುರಿಕೊಂಬುದು, ಒಡವೆಯನರಸ ಕೊಂಬ,

ಕಡುಗೂರ್ಪ ಮಡದಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚೆನ್ನಿಗ ಕೊಂಬ

ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದುದು ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದನ್ನಕ್ಕ,

ಇನ್ನು ಮಾಡಿದರಳವೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ

Basavanna vachana in kannada 3

ವಚನದ ಹುಸಿ ನುಸುಳೆಂತು ಮಾಬುದೆನ್ನ

ಮನದ ಮರ್ಕಟತನವೆಂತು ಮಾಬುದೆನ್ನ

ಹೃದಯದ ಕಲ್ಮಷವೆಂತು ಮಾಬುದೆನ್ನ

ಕಾಯವಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಿಸಲುವೋದೆನು,

ಎನಗಿದು ವಿಧಿಯೇ, ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

Vachanagalu Basavanna 3

 

ಅಂಗದ ನಮಾಫಟವು ಸಿಂಗದ ಗಾತ್ರವು,

ಹಿಂಗದು ಮನದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಕಾರವು.

ಬಂದೆಹೆನೆಂದರಿಯಲಿಲ್ಲಾಗಿ, ಸಂದೇಹ ಬಿಡದಾಗಿ,

ಮುಂದುಗಾಣದು ಲೋಕ,

ಬೆಂದ ಮಾಯಕ್ಕಂಜಿ ನಿಮ್ಮ ಮರೆವೊಕ್ಕೆ,

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

 

 

ವಿಕಳನಾದೆನು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಸಪ್ತಧಾತುವಿನಿಂದ,

ಮತಿಗೆಟ್ಟೆನು ಮನದ ವಿಕಾರದಿಂದ,

ಧೃತಿಗೆಟ್ಟೆನು ಕಾಯವಿಕಾರದಿಂದ,

ಧೃತಿಗೆಟ್ಟೆನು ಕಾಯವಿಕಾರದಿಂದ,

ಶರಣುವೊಕ್ಕೆನು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯಾ

Basavanna navara vachanagalu 10

ಮುನಿದೆಯಾದಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಜರೆದಡೆ ಸಾಲದೆ

ಅಕಟಕಟಾ, ಮದನಂಗೆ ಮಾರುಗೊಡುವರೆ

ಹಗೆಗೆ ಮಾರುಗೊಟ್ಟು ನಿನ್ನವರನೊಪ್ಪಿಸುವರೆ

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

Basavanna vachana 1

 

ಆನು ಒಬ್ಬನು, ಸುಡುವರೈವರು,

ಮೇಲೆ ಕಿಚ್ಚು ಘನ, ನಿಲಲುಬಾರದು.

ಕಾಡ ಬಸವನ ಹುಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದಡೆ

ಆರೈಯಲಾಗದೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

Basavanna vachana 2

 

ಆಸೆ, ಆಮಿಷ, ತಾಮಸ, ಹುಸಿ, ವಿಷಯ,

ಕುಟಿಲ, ಕುಹಕ, ಕ್ರೋಧ, ಕ್ಷುದ್ರ, ಮಿಥ್ಯೆ-

ಇವನೆನ್ನ ನಾಲಗೆಯ ಮೇಲಿಂದತ್ತ ತೆಗೆದು ಕಳೆಯಯ್ಯಾ.

ಅದೇಕೆಂದಡೆ, ನಿನ್ನತ್ತಲೆನ್ನ ಬರಲೀಯವು.

ಇದು ಕಾರಣ, ಇವೆಲ್ಲವ ಕಳೆದು

ಎನ್ನ ಪಂಚೈವರ, ಭಕ್ತರ ಮಾಡು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

Vachanagalu Basavanna 4

 

ಎಂತು ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ನಾನುಪಮಿಸುವೆನಯ್ಯಾ

ಎಂತು ಶಿವಾಚಾರವೆನಗೆ ವೇದ್ಯವಪ್ಪುದೋ ಅಯ್ಯಾ

ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರದಿಂದ ಕಟ್ಟುವಡೆದೆನು.

ಹಸಿವು, ತೃಷೆ, ವ್ಯಸನದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ, ಸಪ್ತಧಾತು

ಹರಿಹಂಚುಮಾಡಿ ಕಾಡಿಹವಯ್ಯಾ,

ಅಯ್ಯಾ, ಅಯ್ಯಾ ಎನ್ನ ಹುಯ್ಯಲ ಕೇಳಯ್ಯಾ

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ, ನಾನೇವೆನೇವೆನಯ್ಯಾ.

 

 

ಕಾಯವಿಕಾರ ಕಾಡಿಹುದಯ್ಯಾ,

ಮನೋವಿಕಾರ ಕೂಡಿಹುದಯ್ಯಾ.

ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಕಾರ ಸುಳಿವುದಯ್ಯಾ!

ಸುಳುವಿನೊಳಗೆ ಸುಳಿವುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ, ಸಿಲುಕಿಸದಿರಯ್ಯಾ!

ಅನ್ಯ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿರಿಸದಿರಯ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿರಿಸಯ್ಯಾ.

ಅನುಪಮಸುಖಸಾರಾಯ ಶರಣರಲ್ಲಿ-

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯಾ, ಇದನೆ ಬೇಡುವೆನಯ್ಯಾ.

Vachanagalu Basavanna 5

ಬಡಪಶು ಪಂಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಡೆ

ಕಾಲ ಬಡಿವುದಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆ ಗತಿಯುಂಟೆ

ಶಿವ ಶಿವ ಹೋದೆಹೆ, ಹೋದೆಹೆನಯ್ಯಾ.

ನಿಮ್ಮ ಮನದತ್ತಲೆನ್ನ ತೆಗೆಯಯ್ಯಾ.

ಪಶುವಾನು, ಪಶುಪತಿ ನೀನು,

ತುಡುಗುಣಿಯೆಂದು ಎನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಡಿಯದ ಮುನ್ನ

ಒಡೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಬಯ್ಯದಂತೆ ಮಾಡು,

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

Vachanagalu Basavanna 6

 

ಅಡವಿಯೊಳಗೆ ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟ ಪಶುವಿನಂತೆ

`ಅಂಬೆ ಅಂಬೆ’ ಎಂದು ಕರೆವುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ,

`ಅಂಬೆ ಅಂಬೆ’ ಎಂದು ಒರಲುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ,

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ `ಬಾಳು ಬಾಳೆಂಬನ್ನಕ್ಕ.

Basavanna vachana 3

 

ಅಯ್ಯಾ, ಅಯ್ಯಾ, ಎಂದು ಕರೆವುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ.

ಅಯ್ಯಾ, ಅಯ್ಯಾ, ಎಂದು ಒರಲುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ.

ಓ ಎನ್ನಲಾಗದೆ ಅಯ್ಯಾ

ಆಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ಕರೆವುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ

ಮೋನವೇ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

 

ಬಂದ ಯೋನಿಯನರಿದು ಸಲಹೆನ್ನ ತಂದೆ.

ಬೆಂದ ಮನವೆನ್ನ ಗತಿಗೆಡಿಸಿ ಕಾಡಿತ್ತು,

ಬೆಂದ ಮನವೆನ್ನ ಮತಿಗೆಡಿಸಿ ಕಾಡಿತ್ತು,

ಎನ್ನ ತಂದೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ, ಮಾಣಿಸು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ.

Basavanna vachana 4

 

ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಪ್ರಳಯದ ಕಸ ಹುಟ್ಟಿ

ತಿಳಿಯಲೀಯದು, ಎಚ್ಚರಲೀಯದು.

ಎನ್ನವಗುಣವೆಂಬ ಕಸವ ಕಿತ್ತು ಸಲಹಯ್ಯಾ, ಲಿಂಗತಂದೆ

ಸುಳಿದೆಗೆದು ಬೆಳೆವೆನು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

Basavanna vachana 7

 

ವಿಷಯವೆಂಬ ಹಸುರನೆನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದು ಪಸರಿಸಿದೆಯಯ್ಯಾ.

ಪಶುವೇನ ಬಲ್ಲುದು ಹಸುರೆಂದೆಠಸುವುದು.

ವಿಷಯರಹಿತನ ಮಾಡಿ, ಭಕ್ತಿರಸವ ದಣಿಯೆ ಮೇಯಿಸಿ,

ಸುಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಉದಕವನೆರೆದು,

ನೋಡಿ ಸಲಹಯ್ಯಾ, ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

Basavanna vachana 6

 

ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಪಶುವಿನಂತೆ

ಆನು ದೆಸೆದೆಸೆಗೆ ಬಾಯ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅಯ್ಯಾ.

ಆರೈವವರಿಲ್ಲ, ಅಕಟಕಟ!

ಪಶುವೆಂದೆನ್ನ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ಕೊಂಬ ಹಿಡಿದೆತ್ತುವನ್ನಕ್ಕ. Basavanna vachana 5

Collection of Basavanna Vachana in English

Basavanna, a 12th-century philosopher, poet, and social reformer, was ahead of his time. He rejected the caste system and championed social equality at a time when such ideas were considered revolutionary. 

His Vachanas, or poems, continue to inspire and guide people today, offering a glimpse into the wisdom and teachings of this revered saint. If you’re looking for a dose of inspiration and a glimpse into a visionary mind, then this section is for you! 

We’ve collected over 150 Basavanna Vachana in English. So, whether you’re a fan of poetry, and philosophy, or simply curious about the great minds that shaped our world, come and explore the words of Basavanna and discover his vision for a just and equal society.

 

Jnanamrrtavemba jaladhiya mele

sansaravemba havase musukihudu.

nira mogevavaru bandu nukidallade teraladu.

Marali marali musukuvudu manadayya.

agalu ennuvanu nenevuttirabeku-

bega guru appaisi tanna prasadavendu kuruha kottanu.

divaratri madida lingapujeya, tannanariyabekendu.

Kereya niranundu toreya nira hogaluva aremarulugala meccu nam’ma kudalasangamadeva.

 

ayya, ninu nirakaradalli

nanu jnanavemba vahanavagidde kana.

ayya, ninu nantyakke nindu

nanu caitan’yavemba vahanavagidde kana.

ayya, ninu sakaravagalilla

nanu vrrsabhanemba vahanavagidde kana.

ayya, ninenna bhavava kondahenendu

jangamalaṁ chanavagi bandalli

nanu bhaktanemba vahanadallidde kana kudalasangamadeva.

 

Madakeya maduvade manne modalu,

todigeya maduvade honne modalu,

sivapathavanarivade gurupadave modalu

kudalasangamadevanarivade saranara sangave modalu.

 

sansaravemba sarpa muttalu

panncendriyavisayavemba

visadindanu mundugettenayya,

anu horali biluttittunayya;

‘oṁ namassivaya’ emba mantrava japisuttittunayya

Kudalasangamadeva.

 

tuppada savige alaga nekkuva

sonaganantenna baluve

sansarasangava bidadu nodenna manavu.

i nayitanava manisu

kudalasangamadevayya nimma dharma.

 

enna manavemba markatanu

tanuvikaravemba alpasukhadase madi,

vrrtha bhramanagondu, nana desege langhisi alalisi balaluttide noda.

Kudalasangamadevaremba vrrksakke langhisi

aparimita sukhavaneydadu noda.

 

Vacanada husi-nusulentu mabudenna.

Manada markatatanaventu mabudenna.

Hrrdayada kalmasaventu mabudenna.

Kayavikarakke tarisaluvodenu.

enagidu vidhiye, kudalasangamadeva.

 

Vikalanadenu panncendriyadhatuvinda.

Matigettanu manada vikaradinda.

dhrrtigettenu kayavikaradinda.

saranuvokkenu kudalasangamadevayya

ennuvanu kayayya.

 

Beleya bhumiyalondu pralayada kasa hutti,

tiliyaliyadu; eccaraliyadu.

ennavagunavemba kasava kittu salahayya lingatande.

sulidegedu belevenu kudalasangamadeva.

 

ni huttisidalli hutti, ni kondalli sayade enna vasave ayya.

ninirisidalli irade enna vasave ayya.

akatakata ennavanennavanennayya kudalasangamadevayya.

 

Ganda sivalingadevara bhakta,

hendati marimasaniya bhakte;

ganda kombudu padodakaprasada,

hendati kombudu suremansa.

Bhanda-bhajana sud’dhavilladavara bhakti

hendada madakeya horage toledante

kudalasangamadeva.

Maneyolage maneyodeyaniddano illavo.

Hostilalli hullu hutti, maneyolage raja tumbi maneyolage maneyodeyanilla.

tanuvinali husi tumbi, manadalli visaya tumbi maneyolage maneyodeyanilla.

Kudalasangamadeva.

 

Habbakke tanda harakeya kuri

toranakke tanda talira meyittu.

Kondaharembudanariyade bendodala horeya hoyittu.

adande huttitu, adande hondittu.

Kondavarulidare kudalasangamadeva

 

naravindhyadolagenna hulugiliya madi

salahutta, ‘sivasiva’ endodisayya.

Bhakti emba pannjaradolagikki salahu kudalasangamadeva.

 

ninolidare koradu konaruvudayya.

ninolidare baradu hayanahudayya.

ninolidare visavamrrtavahudayya.

ninolidare sakala padipadartha idiralippavu

kudalasangamadeva.

 

Havina bayi kappe hasidu

ta haruva nonakase maduvante,

sulavaneruva kalla halu tuppava kudidu

melennesu kala badukuvano.

Keduvodala necci, kad’̔uhusiyane husidu

odala horevavara mecca nam’ma kudalasangamadeva.

 

niringe naidile srrngara,

nityange araveye srrngara,

samudrakke tereye srrngara

narige gunave srrngara

gaganakke candramane srrngara

nam’ma kudalasangana saranarige nosala vibhutiye srrngara.

 

Bhaktara kandare bolappirayya;

savanara kandare battaleyappirayya

haruvara kandare harinamavembirayya;

avaravara kandare avaravarante

sulege huttidavara toradirayya.

Kudalasangayyana pujisi an’yadaivangaligeragi

bhaktarenisikomba ajnanigala nanenembenayya.

 

Kariyannjuvudu ankusakkayya.

Giriyannjuvudu kulisakkayya.

tamandhavannjuvudu jyotigayya.

Kananavannjuvudu begayya.

Panncamahapatakavannjuvudu

nam’ma kudalasangana namakkayya.

 

udakadolage baccitta baykeya kiccinantittu,

sasiyolagana rasada ruciyantittu,

naneyolagana parimaladantittu,

nimma niluvu kudalasangamadeva,

kan’yeya snehadantittu.

 

Kaliya kan kanade munna,

tripura sanharadinda munna,

hariviranncigalinda munna,

umeya kalyanadinda munna,

munna, munna, munna,

– andingeleya ninu,

haleya nanu mahadani kudalasangamadeva.

 

Kariyannjuvudu ankusakkayya.

Giriyannjuvudu kulisakkayya.

tamandhavannjuvudu jyotigayya.

Kananavannjuvudu begayya.

Panncamahapatakavannjuvudu

nam’ma kudalasangana namakkayya.

 

Bhavabandhana bhavapasavada karanavenayya?

Hindana janmadali lingava maredenagi,

hindana siriyalli jangamana maredenagi

aridodi sansarava hoddalivane ​​kudalasangamadeva.

 

sansara sagarana terekobbi mukhada mele aleyuttittu noda!

sansarasagara uraduddave? Hela! sansara sagara kuraluddave?

Hela? sansara sagara siraduddavada balika ena helenayya?

ayya, ayya, enna huyyala kelayya? Kudalasangamadeva nanenenuvenayya?

 

Candramanante kale samanisittenage

sansaravemba rahu sarvagrasiyagi nungittayya!

indenna dehakke grahanavayitu,

innendige moksavahudo kudalasangamadeva

ili gadahanoddiyallirpante enna sansara tanu keduvannakka manadu;

herara badhisuvudu tanu keduvannakkamanadu.

Herara chidrisuvudu tanu keduvannakka manadu

akatakata! sansarakkasatte kudalasangamadeva.

 

Kappe sarpana nelalallippantenagayittayya!

akatakata sansara vrrtha hoyitalla!

Kartuve kudalasangamadeva

iva tappisi ennanu raksisayya.

 

sulada melana vibhogavenadodeno?

nanavarnada sansara hava-havadigana snehadante!

tannatma tanage hageyada balika binnanavunte!

Mahadani kudalasangamadeva।

 

sansaravemba baleyalli silukidenayya,

ennanu kayayya sangamadeva hurulilla hurulilla!

sivadho! sivadho!

 

nanondu nenedode tanondu nenevudu,

navittalele dode tanattalelevudu;

ta bereyennalalisi kadittu.

ta bereyenna balalisi kadittu.

Kudalasangana kud’̔ihenendode tanenna mundugedisittu maye!

 

Janitakke tayagi hettalu maye!

Mohakke magalagi huttidalu maye!

Kutakke striyagi kudidalu maye!

idyava pariyalli kadittu maye

i mayeya kalevode yennalavalla,

nive balliri kudalasangamadeva.

 

Kodevididu kudureya drrdhavulla ravutaneri kode

koti, suraru, hannibbarayya! Ca.drakanta giriya

gaja bandu mudalisi aridu koluvode ripugala kalitanavanoda!

avigeyoladagida put’thaliya ruhinantayittu,

kudalasangamadeva nimma hesarillada hesaru.

 

indigentu naligentu endu bendodala horeya

hoyittenna sansara! Hinde nana yoniyalli bandenemba

heyavilla; munde muktiyagabekemba yuktiyilla!

endendu sadasivana kundade neneyaliyade

kondudayya i maye kudalasangamadeva.

 

dita puta bhakuti samputa nelegolladagi

timbakananaduttidditayya ninna maye;

tikava timbakanaduttidditayya ninna maye;

kudalasangamadevayya, honna henna manna tori.

 

asatte alasidenendade manadu,

besatte bembiddenendade manadu,

evenevenendade manadu,

kayada, karmada phalabhogavu!

Kudalasangana saranaru bandu

ho ho, annjadirendadanu badukuvenu.

 

ayya, elelu janmadalli sivabhaktanagi baradirdode nimmane, nimma

pramatharane! nimma prasadakkallade baydereyenayya, prathama bhavantaradalli

siladanemba ganesvarana madi hesarittu karedu nimma bhrrtyana madiyenna

nirisikondirdirayya, eradaneya bhavantaradalli skandanemba ganesvarana

madi hesarittu karedu nimma karunyava madisikondirdirayya,

Muraneya bhavantaradalli nilalohitanemba ganesvarana madi

hesarittu karedu nimma lila vinodadindirisikondirayya,

nalkaneya bhavantaradalli manoharanemba ganesvarana madi

hesarittu karedu nimma manaḥ prerakanagalendirisikondirdirayya.

aidaneya bhavantaradalli kalalocananemba ganesvarana madi

hesarittu karedu sarvakala sanharava madisuttirdirayya.

araneya bhavantaradalli vrrshabhanemba ganesvarana madi

Hesarittu karedu nimageralu vahanavagalendirisikondirdirayya.

elaneya bhavantaradalli basavanemba ganesvarana madi

hesarittu karedu nim’mokkudamikkudakke yogyanagalendirisikondirdirayya.

idu karana kudalasangamadeva, nivu barisida bhavantaradalli nanu

barutirdenayya.

 

ayya, nimma saranana martyakke tandeyagi nenenenedu

sukhiyagiyanu badukidenayya. adenu karana

tandeyindaridenayya. aridaridu nimma sarananu

acarisuvacaraneya kandu kanderedenayya kudalasangamadeva.

 

‘Karighana ankusa kiride’nnabahude? Baradayya.

’Girighana vajra kiride’nnabahude? Baradayya.

tam’mantha ghana jyoti kiridennabahude? Baradayya.

’Marahu ghana nimma neneva mana kiride’nnabahude? Baradayya

kudalasangamadeva.

 

endo, sansarada danduga hinguvudu?

endo, manadalli parinamavahudenagendo, endo?

Kudalasangamadeva,

innendo paramasantosadallihudenagendo.

 

ariyade jananiya jatharadalli

barada bhavangala bariside tande,

huttitte tappayitte, ele lingave?

Munna huttidudakke krrpeya madu lingave!

innu huttidade kudalasangamadeva, nimmane.

 

lesa kandu mana bayasi

ase madidadilla kandayya.

talamarakke kaiya nidi

mele nodi gonu nondudayya.

Kudalasangamadeva kelayya,

niniva kalakkalladilla kandayya!

 

Munna madida papa benna bidadannakka

innu bayasidadunte?

Bhaktiyullavara nodi bayasidadunte,

kudalasangamadevaralli munna varava hadeyadannakka?

 

Candrodayakke ambud’dhi heccuvudayya,

candra kunde, kunduvudayya.

Candrange rahu adda bandalli

ambud’dhi bobbittitte ayya

ambud’dhiya muni aposanava komballi

candramanadda bandane, ayya?

arigaru illa, kettavange keleyilla,

jagada nanta nine, ayya,

kudalasangamadevayya!

 

ole hatti uridade nilabahudallade

dhare hatti uridade nilalubaradu.

eri nirumbade, beli keyya mevade,

nari tanna maneyalli kaluvade,

taya molevalu nannjagi koluvade,

innarige duruve kudalasangamadeva!

Vasyava ballevendembirayya,

bud’dhiyanariyada manujaru kelirayya.

Vasyavavudendariyade marulugombiri,

ele gavila manujarira.

sipharasu sivaya emba mantra sarvajanavasya

kudalasangamadeva.

 

Kombeya melana markatanante langhisuvudenna manavu,

nindalli nilaliyadenna manavu,

hondidalli hondaliyadenna manavu

kudalasangamadeva

nimma caranakamaladalli bhramaranagirisu, nimma dharma.

 

Marananerida markatanante

halavu kombege hayuttaliddene,

benda manava nanentu nambuvenayya

entu naccuvenayya

enna tande kudalasangamadevanallige

hogaliyadayya

 

andanavanerida sonaganante

kandade bidadu tanna munnina svabhavavanu.

sudu, sudu, manavidu visayakke harivudu,

mrrda nimmananudina neneyaliyadu.

ennodeya kudalasangamadeva

nimma caranava nenevante karunisu-

seregoddi beduve, nimma dharma.

 

tuppada savige alaga nekkuva sonaganante enna baluve.

sansarasangava bidadu nodenna manavu.

i nayitanava manisu-

kudalasangamadevayya, nimma dharma.

 

ondu molakke nayanombattu bittante,

enna bidu, tanna bidu embudu kayavikara,

enna bidu, tanna bidu, embudu manovikara.

Karanendriyangalemba sonaga muttada munna

mana nimmanaiduge, kudalasangamadeva.

 

danduga bidadu manada sandeha hingadagi:

Munde lingava kand’̔ehenembudu husi noda.

Benda karanadigalu onde pathavanariyavu,

entu sivapathavenage sadhyavappudayya

enna tande kudalasangamadeva,

nimma saranara balivididade enna danduga hinguvudu.

 

tanna vicarisalolladu, idira vicarisahohudi manavu.

ena ​​maduveni manavanu, entu maduveni manavanu.

Kudalasangamadevana saranara

naccada maccada benda manavanu.

 

Bedakadiru bedakadiru, bedakidade hurulilla,

cittaratteya kayalli mattenanarasuvirayya

nimma uttamateyannu puraisuvudu

kudalasangamadeva.

 

Bhavabandhana duritangala geluvade

sipharasu sivasaranendade salade

hara hara sankara, siva siva sankara,

jaya jaya sankara saranena maduttiddene.

enna pataka parihara,

kudalasangamadeva saranena maduttiddare

 

enna nadeyondu pari, enna nudiyondu pari,

ennolagenu sud’dhavilla nodayya.

nudige takka nadeya kandade

kudalasangamadevanolagippanayya.

 

Mungaiya kankanakke kannadiya toruvante

enna manavu nidhanavanollade jalaga maccittu noda.

nayige narivanavakkuvude

kudalasangamadeva.

 

tanniccheya nudidade meccuvudi manavu,

idiricceya nudidade meccadi manavu.

Kudalasangana saranara

naccada maccada manava kiccinolagikku.

 

sudali manavennanud’̔uhana madittu,

nadevalli nudivalli adhikanendenisittu.

Bedagina kilu kaledu kededa balika

kadugurpa madadi ta muttalam’malu,

odalanurikombudu, odaveyanarasa komba,

kadugurpa madadiya mattobba cenniga komba

munna madidudu tanna benna bidadannakka,

innu madidaralave kudalasangamadeva

 

vacanada husi nusulentu mabudenna

manada markatatanaventu mabudenna

hrrdayada kalmasaventu mabudenna

kayavikarakke tarisaluvodenu,

enagidu vidhiye, kudalasangamadeva.

 

angada namaphatavu singada gatravu,

hingadu manadalli nana vikaravu.

Bandehenendariyalilla, sandeha bidadagi,

munduganadu loka,

benda mayakkannji nimma marevokke,

kudalasangamadeva.

 

Vikalanadenu panncendriya saptadhatuvininda,

matigettenu manada vikaradinda,

dhrrtigettenu kayavikaradinda,

dhrrtigettenu kayavikaradinda,

saranuvokkenu kudalasangamadevayya

 

Munideyadade om’me jaredade salade

akatakata, madanange marugoduvare

hagege marugottu ninnavaranoppisuvare

kudalasangamadeva.

 

anu obbanu, suduvaraivaru,

mele kiccu ghana, nilalubaradu.

Kada basavana huli kondoydade

araiyalagade kudalasangamadeva.

 

ase, amisa, tamasa, husi, visaya,

kutila, kuhaka, krodha, ksudra, mithye-

ivanenna nalageya melindatta tegedu kaleyayya.

adekendade, ninnattalenna baraliyavu.

idu karana, ivellava kaledu

enna panncaivara, bhaktara madu kudalasangamadeva.

 

entu sivabhaktiya nanupamisuvenayya

entu sivacaravenage vedyavappudo ayya

kama, krodha, lobha, moha, mada, matsaradinda kattuvadenide.

Hasivu, trrse, vyasanadinda kudiyuttiddene.

Panncendriya, saptadhatu

harihanncumadi kad’̔ihavayya,

ayya, ayya enna huyyala kelayya

kudalasangamadeva, nanevenevenayya.

 

Kayavikara kad’̔ihudayya,

manovikara kud’̔ihudayya.

indriya vikara sulivudayya!

suluvinolage sulivu sikkide, silukidirayya!

an’ya cittadallirisadirayya, nimma cittadallirisayya.

anupamasukhasaraya saranaralli-

kudalasangamadevayya, idane beduvenayya.

 

Badapasu pankadalli biddade

kala badivudallade, bere gatiyunte

siva siva hodehe, hodehenayya.

nimma manadattalenna tegeyayya.

Pasuvanu, pasupati ninu,

tuduguniyendu hididu enna badiyada munna

odeya nimma bayyadante madu,

kudalasangamadeva.

 

 

adaviyolage holabugetta pasuvinante

`ambe ambe’ endu karevuttaliddene,

`ambe ambe’ endu oraluttaliddene,

kudalasangamadeva `balu balembannakka.

 

ayya, ayya, endu karevuttaliddene.

ayya, ayya, endu oraluttaliddene.

o ennalagade ayya

agalu nimma karevuttaliddene

monave kudalasangamadeva.

 

Banda yoniyanaridu salahenna tande.

Benda manavenna gatigedisi kadittu,

benda manavenna matigedisi kadittu,

enna tande kudalasangamadeva, manisu nimma dharma.

 

Beleya bhumiyalondu pralayada kasa hutti

tiliyaliyadu, eccaraliyadu.

ennavagunavemba kasava kittu salahayya, lingatande

sulidegedu belevenu kudalasangamadeva.

 

Visayavemba hasuranenna munde tandu pasarisideyayya.

Pasuvena balludu hasurendethasuvudu.

Visayarahitana madi, bhaktirasava daniye meyyisi,

subud’dhiyemba udakavaneredu,

nodi salahayya, kudalasangamadeva.

 

Kesaralli bidda pasuvinante

anu desedesege baya biduttiddene, ayya.

araivavarilla, akatakata!

Pasuvendenna kudalasangamadeva komba hididettuvannakka.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು (basavanna vachanagalu in kannada) ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನವರ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳನ್ನು (150+ basavanna vachanagalu) ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವು ಅವರ ಆಳವಾದ ಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಳನೋಟಗಳ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಚನಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರದೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 

ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳ ಕಾಲಾತೀತ ವಿವೇಕವು ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಾನವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನೆರವೇರಿಕೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು (collection of basavannanavara vachanagalu in kannada) ಓದುಗರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನ ಆಳವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಭರವಸೆಯ ದಾರಿದೀಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜದ ಕಡೆಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.


ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಲೇಖಕರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಕಲು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
All content on this blog is copyrighted and copying is not allowed without permission from the author.